Kitab Khusus Menjelaskan Seputar Maulid Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

share to

Kitab-kitab khusus menjelaskan perayaan maulid Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam:

 1. Imam al-Muhaddits al-Hafidz Abdurrahman bin Ali yang dikenal dengan Abu al-Faraj bin al-Jauzi (w. 597 H), beliau mengarang kitab yang diberi nama Al-‘Arus. Kitab tersebut dicetak di Mesir berkali-kali.
 2. Imam al-Muhaddits al-Musnid Abul Khattab Ali bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Dihyah al-Kalbi (w. 633 H), mempunyai karangan yang diberi nama dengan At-Tanwir fi Maulidil Basyir an-Nadzir.
 3. Imam al-Mufti al-Muarrikh al-Muhaddits al-Hafidz Imaduddin bin Umar bin Katsir (w. 774 H),
 4. Imam al-Kabir wa al-Ilmi asy-Syahir Hafidzul-Islam al-Hafidz Abdurrahim bin al-Husain bin Adurrahman al-Mishri yang masyhur dengan al-Hafidz al-‘Iraqi (725-806 H), beliau mengarang kitab yang diberi nama dengan al-Maurid al-Hani fi al-Maulid as-Sani.
 5. Imam Syaikhul-Qurra’ al-Hafidz al-Muhaddits al-Musnid al-Jami’ Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Abdullah al-Jauzi asy-Syafi’i (w. 833 H), beliau mempunyai karangan khusus mengenahi maulid yang diberi nama dengan ‘Urfut-Ta’rif bi al-Maulid asy-Syarif.
 6. Imam al-Muhaddits al-Hafidz Muhammad bin Abi Bakar bin Abdillah al-Qaisi ad-Dimasyqi asy-Syafi’i yang dikenal dengan al-Hafidz bin Nashiruddin ad-Dimasyqi (777-842 H), beliau adalah guru besar di Darul Hadits Damaskus, beliau juga merupakan orang yang mengagungkan dan mencintai Ibnu Taimiyah. Disamping itu, beliau mempunyai karangan khusus mengenahi Ibnu Taimiyah yang diberi nama dengan Ar-Radd al-Wafir ‘ala Man Za’ama Anna Man Summiya Ibna Taimiyah Syaikhal Islam Kafir. Beliau mempunyai beberapa karangan khusus mengenai maaulid Nabi r, di antaranya:
  1. Jami’ul Atsar fi Mauli an-Nabi al-Mukhtar sebanyak tiga jilid.
  2. Al-Lafdzu ar-Ra’iq fi Mulidi Khairil Khala’iq, kitab ini merupakan kitab ringkasan.
  3. Mauridush-Shadi fi Maulidil-Hadi.

  Disebutkan oleh Ibnu Fahd, juga dalam kitab Kasyfudz-Dzhunun ‘an Usamil Kutub wa al-Funun halaman 319.

  1. Imam al-Mu’arrikh al-Kabir wa al-Hafidz asy-Syahir Muhammad bin Abdirrahman al-Qahiri yang dikenal dengan sebutan al-Hafidz as-Sakhawi (831-902 H),

 

share to

Redaksi : Kami menerima kiriman tulisan dari pembaca. Kirim tulisan Anda ke email: redaksi@sidogiri.net. Pemasangan iklan silakan hubungi kami di email: iklan@sidogiri.net

1 Comment

 1. Kitab apa yang menjelaskan tentang maulid nabi Muhammad Saw

  Post a Reply

Submit a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.